Хавсралт-1-3 Шинэ төмөр зам төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 28