《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ》 ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 《ᠵᠡᠭᠦᠨᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠬᠠᠩᠭᠢ》 ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ 100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ

ᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ 《ᠵᠡᠭᠦᠨᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠬᠠᠩᠭᠢ》 ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ》 ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ 《ᠵᠡᠭᠦᠨᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠬᠠᠩᠭᠢ》 ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ 226 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠴᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠮ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠠᠯᠤᠮᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠯᠤᠮᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠭᠵᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ》 ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠰᠮ᠂ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

Кирилл бичгийн хувилбар

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээллүүд

Депо, зам засварын цехийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 93 хувьтай байна
2022-11-29 09:54:00
Төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн талаар төрийн албан хаагчидтай санал солилцлоо
2022-11-22 09:24:00
"Монголын төмөр зам" ТӨХК Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтад оролцож байна
2022-11-17 10:19:00
Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх цогц сургалтад хамрагдлаа
2022-11-16 16:21:00
"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн Чанарын удирдлагын тогтолцооны бодлого
2022-11-11 12:14:00
"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн дунд хугацааны /2022-2025/ үйл ажиллагааны мастер төлөвлөгөө
2022-11-11 09:11:00
Төмөр замын тээврийн салбарын эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурал үргэлжилж байна
2022-11-09 16:30:00
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны нэрэмжит спортын олон төрөлт тэмцээнд "МТЗ" ТӨХК оролцож байна
2022-11-08 16:26:00
ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 14001 Олон Улсын чанарын менежментийн нэгдсэн тогтолцоог нэвтрүүлнэ
2022-10-20 16:20:00
"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн хамт олон Ар гүнтийн даваанд мод тарилаа
2022-10-13 08:03:00
Монгол Улсын тухай танилцуулгыг долоон хэл дээр үзэх боломжтой боллоо
2022-10-12 09:14:00
"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн бүтээн байгуулалтыг RAILWAY MONGOLIA-2022 үзэсгэлэн дээр толиллууллаа
2022-10-06 08:16:00