Тайлан

1 2020 оны жилийн эцсийн худалдан авалтын тайлан 2021-03-05 10:15:00
2 Дотоодын үйлдвэрлэгчээс бараа худалдан авсан тайлан 2020 оны 04 дүгээр улирал 2021-01-28 13:33:00
3 2020 оны 03 дугаар улирлын худалдан авалтын тайлан 2020-12-16 20:32:00
4 Дотоодын үйлдвэрлэгчээс бараа худалдан авсан тайлан 2020-10-02 15:53:00
5 2020 оны эхний хагас жилийн худалдан авалтын тайлан 2020-09-01 09:55:00
6 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа худалдан авсан тайлан 2020 оны 02 дугаар улирал 2020-07-08 09:26:00
7 2020 оны 1 дүгээр улирлын худалдан авалтын тайлан 2020-05-06 12:09:00
8 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа худалдан авсан тайлан 2020 оны 1-р улирал 2020-04-10 17:02:00
9 2019 оны худалдан авалтын тайлан 2020-03-23 16:05:00
10 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа худалдан авсан тайлан 2019 оны 03 дугаар улирал 2019-09-27 10:55:00
11 Бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авалтын хагас жилийн тайлан 2019-07-19 11:08:00
12 Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бараа худалдан авсан тайлан 2019-07-03 14:33:00
13 Худалдан авалтын тайлан 2019 оны 01-р улирал 2019-04-30 10:59:00
14 2018 оны жилийн эцсийн бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авалтын тайлан 2019-04-09 10:28:00
15 Худалдан авалтын тайлан-2018 он 2019-01-22 12:00:00
16 Худалдан авалтын тайлан 2018 оны 04-р улирал 2019-01-21 11:31:00
17 Худалдан авалтын тайлан 2018 оны 03-р улирал 2018-10-09 16:11:00
18 Худалдан авалтын тайлан 2018 оны 02-р улирал 2018-08-08 16:09:00
19 Худалдан авалтын тайлан 2018 оны 01-р улирал 2018-04-11 15:21:00
20 2017 оны 1-4-р улирлын худалдан авалтын тайлан 2018-01-18 09:31:00
21 Худалдан авалтын тайлан /2017 оны 3-р улирал/ 2017-11-03 09:40:00
22 Худалдан авалтын тайлан /2017 оны 2 улирал/ 2017-07-06 10:08:00
23 Худалдан авалтын тайлан /2017 оны I улирал/ 2017-04-13 10:01:00
24 2016 оны худалдан авалтын үйл ажиллагааны тайлан 2017-01-27 11:11:00
25 Худалдан авалтын тайлан /2016 оны III улирал/ 2016-10-26 03:07:00
26 Худалдан авалтын тайлан /2016 оны II улирал/ 2016-03-09 21:38:00
27 Худалдан авалтын тайлан /2016 он I улирал/ 2016-02-01 00:00:00