2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт