2899 ᠲᠣᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢᠨ ᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠢ 《ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ》 ХХК ᠍ ᠳᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 2022 ᠣᠨ ᠤ 04 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 《ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢᠨ ᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ /ᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠯᠢᠩ ᠢ/ ᠍ ᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 25 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ 2022 ᠣᠨ ᠤ 08 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 01/3694 ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2899 ᠲᠣᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢᠨ ᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠢ 《《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ》 ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠠᠭᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 《ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ-ᠵᠡᠭᠦᠨᠪᠠᠶᠠᠨ》 ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ 416᠂1 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ᠃

ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ》 ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢᠨ ᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Кирилл бичгийн хувилбар

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээллүүд

"Монголын төмөр зам" ТӨХК Боомтын сэргэлтийн хүрээнд төмөр замын төслүүдийг эрчимжүүлж байна
2023-02-02 14:01:00
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлч та бүхнийг урьж байна
2023-02-01 15:15:00
П.Ганхүү: 2023 онд “Монголын төмөр зам” компани нь тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаагаа нэмэгдүүлж 5,000,000 тн ачаа тээвэрлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна
2023-01-30 13:43:00
2023 оныг бүрэн цахимжсан, бүтээмжийг дээдэлж, хариуцлага, үр дүнг тооцох жил болголоо
2023-01-27 15:47:00
Хамтран ажиллах санал
2023-01-27 12:19:00
Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүллээ
2023-01-10 17:27:00
Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын Цогтцэций өртөөний технологийн барилга байгууламжийг улсын комисс хүлээн авлаа
2023-01-02 11:15:00
"Тавантолгой-Зүүнбаян" чиглэлийн төмөр замыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах бэлтгэл хангасан тухай техникийн комиссын дүгнэлт гарлаа
2022-12-30 15:20:00
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
2022-12-23 14:06:00
Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын гэрээг нууцаас гаргалаа
2022-12-10 12:18:00
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолыг танилцуулж байна
2022-12-09 16:13:00
“МТЗ” ТӨХК-ийн мэргэжилтнүүд ISO стандартын дотоод аудиторын чадамжийн гэрчилгээ авлаа
2022-12-09 11:42:00