Аудитын тайлан, дүгнэлт

1 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2022 оны 01 дүгээр улирал 2022-05-11 10:18:00
2 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2021 оны 04-р улирал 2022-01-12 11:19:00
3 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт-2021 оны 03 дугаар улирал 2021-12-01 17:40:00
4 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2021 оны 02 дугаар улирал 2021-08-06 11:31:00
5 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2021 оны 01 дүгээр улирал 2021-05-14 13:20:00
6 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2020 оны 04-р улирал 2021-03-22 17:22:00
7 Санхүүгийн аудитын тайлан-2020 он 2021-03-06 10:32:00
8 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2020 оны 03 дугаар улирал 2021-01-07 13:14:00
9 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2020 оны 02 дугаар улирал 2020-11-10 08:26:00
10 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2019 оны 04 дүгээр улирал 2020-04-20 11:55:00
11 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 3-р улирал 2020-01-31 09:02:00
12 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2019 оны 2-р улирал 2019-10-04 15:03:00
13 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2019 оны 01 дүгээр улирал 2019-04-12 11:50:00
14 Худалдан авалтад хийсэн аудитын тайлан дүгнэлт 2018 оны 04-р улирал 2019-04-09 10:23:00
15 Санхүүгийн аудитын тайлан-2018 он 2019-03-06 10:29:00
16 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2018 оны 03-р улирал 2018-12-06 09:55:00
17 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2018 оны 02 дугаар улирал 2018-10-08 16:24:00
18 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2018 оны 01 дүгээр улирал 2018-05-16 12:12:00
19 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2017 оны 4-р улирал 2018-04-03 11:47:00
20 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2017 оны 3-р улирал 2017-11-03 09:32:00
21 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2017 оны 2-р улирал 2017-09-12 12:03:00
22 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2017 оны 1-р улирал 2017-04-21 10:26:00
23 Худалдан авалтад хийсэн аудитын тайлан дүгнэлт 4-р улирал 2017-01-27 11:30:00
24 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 8-р сар 2016-09-05 14:01:00
25 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 7-р сар 2016-08-10 00:00:00
26 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 6-р сар 2016-07-25 08:59:00
27 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 5-р сар 2016-06-03 14:57:00
28 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 4-р сар 2016-05-31 10:03:00
29 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 3-р сар 2016-04-06 02:28:00
30 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 2-р сар 2016-03-02 02:24:00
31 Худалдан авалтад хийсэн аудитын дүгнэлт 1-р сар 2016-02-15 02:10:00