1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт /2016 он-Хагас жилийн байдлаар/ 2016-06-07 15:57:00
2 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт /2016 он-I улирал/ 2016-03-02 12:08:00
3 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж /2016 он/ 2016-03-02 12:06:00
4 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт /2015 он/ 2015-12-30 12:00:00
5 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж /2015 он/ 2015-12-02 11:52:00
6 Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалт 2015-12-01 16:08:00
7 Байгуулгын зардлаар суралцагчдын талаарх мэдээлэл

Шинэ төмөр замын ашиглалтын нарийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилгоор 2013 онд 13 оюутныг БНХАУ-ын Бээжин хотын “Зам харилцааны их сургууль”-д төмөр замын мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт хамруулж, тэтгэлгийг олгож байна.

2014-09-01 00:00:00