Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд